KENO Zahlen & Quoten

KENO vom Freitag, 28. April 2017
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 16
 • 17
 • 18
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 34
 • 36
 • 40
 • 46
 • 50
 • 58
 • 59
 • 66
  KENO10 KENO9 KENO8 KENO7 KENO6 KENO5 KENO4 KENO3 KENO2
10 100.000,00 EUR
9 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR
8 100,00 EUR 1.000,00 EUR 10.000,00 EUR
7 15,00 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR
6 5,00 EUR 5,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR
5 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR
4 -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 2,00 EUR 7,00 EUR 22,00 EUR
3 -- -- -- -- 1,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 16,00 EUR
2 -- -- -- -- -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 6,00 EUR
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 2,00 EUR 2,00 EUR 1,00 EUR -- -- -- -- -- --
10 100.000,00 EUR
9 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR
8 100,00 EUR 1.000,00 EUR 10.000,00 EUR
7 15,00 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR
6 5,00 EUR 5,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR
5 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR
4 -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 2,00 EUR 7,00 EUR 22,00 EUR
3 -- -- -- -- 1,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 16,00 EUR
2 -- -- -- -- -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 6,00 EUR
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 2,00 EUR 2,00 EUR 1,00 EUR -- -- -- -- -- --
Plus5 vom Freitag, 28. April 2017
 • 6
 • 1
 • 7
 • 7
 • 0
Klasse Anzahl Richtige Quoten
I 5 richtige Endziffern 5.000,00 EUR
II 4 richtige Endziffern 500,00 EUR
III 3 richtige Endziffern 50,00 EUR
IV 2 richtige Endziffern 5,00 EUR
V 1 richtige Endziffer 2,00 EUR