KENO Zahlen & Quoten

KENO vom Freitag, 26. Mai 2017
 • 3
 • 4
 • 8
 • 18
 • 23
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 40
 • 46
 • 49
 • 51
 • 53
 • 55
 • 56
 • 68
 • 69
  GERMANKENO10 GERMANKENO9 GERMANKENO8 GERMANKENO7 GERMANKENO6 GERMANKENO5 GERMANKENO4 GERMANKENO3 GERMANKENO2
10 100.000,00 EUR
9 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR
8 100,00 EUR 1.000,00 EUR 10.000,00 EUR
7 15,00 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR
6 5,00 EUR 5,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR
5 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR
4 -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 2,00 EUR 7,00 EUR 22,00 EUR
3 -- -- -- -- 1,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 16,00 EUR
2 -- -- -- -- -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 6,00 EUR
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 2,00 EUR 2,00 EUR 1,00 EUR -- -- -- -- -- --
10 100.000,00 EUR
9 1.000,00 EUR 50.000,00 EUR
8 100,00 EUR 1.000,00 EUR 10.000,00 EUR
7 15,00 EUR 20,00 EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR
6 5,00 EUR 5,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR
5 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 15,00 EUR 100,00 EUR
4 -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 2,00 EUR 7,00 EUR 22,00 EUR
3 -- -- -- -- 1,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 16,00 EUR
2 -- -- -- -- -- -- 1,00 EUR 1,00 EUR 6,00 EUR
1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
0 2,00 EUR 2,00 EUR 1,00 EUR -- -- -- -- -- --
Plus5 vom Freitag, 26. Mai 2017
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
Klasse Anzahl Richtige Quoten
I 5 richtige Endziffern 5.000,00 EUR
II 4 richtige Endziffern 500,00 EUR
III 3 richtige Endziffern 50,00 EUR
IV 2 richtige Endziffern 5,00 EUR
V 1 richtige Endziffer 2,00 EUR